Proiecte de hotărâri ale Consiliului local pe anul 2023

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
Proiect HCL nr. 20/2023 Privind aprobarea Statutului unitatii administrativ teritoriale comuna Blajani, judetul Buzau2023/06/30
Proiect HCL nr. 19/2023  privind Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Blăjani, județul Buzău, pe anul 2023 2023/06/30
Proiect HCL nr. 18/2023  Privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anual al bugetului local înregistrat la  încheierea exercițiului bugetar aferent anului 20222023/06/30
Proiect HCL nr. 16/2023  privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia ,,Consorțiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Câlnăului – Buzau”2023/04/28
Proiect HCL nr. 17/2023  Privind darea în administrare și exploatare a serviciului și a sistemelor de alimentare cu apă către “SERVICIUL APĂ SALUBRIZARE – BLĂJANI”, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei BLĂJANI, judeţul BUZĂU, în temeiul prevederile art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de aprobare a regulamentului și caietului de sarcini al serviciului2023/04/28
Proiect HCL nr. 15/2023  Privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici precum și a finanțării cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Blăjani, județul Buzău”, finanțat în cadrul apelului de proiecte „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu2023/04/20
Proiect HCL nr. 14/2023  Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Blăjani și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Blăjani – familia ocupațională ”Administrație”2023/04/20
Proiect HCL nr. 13/2023  Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 16/27.06.2022 privind înființarea și organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Blăjani, județul Buzău2023/03/31
Proiect HCL nr. 12/2023  Privind punerea în aplicare a dispozițiilor art. V  din OUG nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 și reorganizarea activităților din cadrul serviciului de salubrizare al comunei  Blăjani, județul Buzău2023/03/31
Proiect HCL nr. 10/2023  Privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 20242023/03/02
Proiect HCL nr. 9/2023  Privind  aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare pe anul 20222023/02/28
Proiect HCL nr. 4/2023  Privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al comunei Blăjani2023/01/27

Comments are closed.