Hotărâri ale Consiliului local

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
HCL 4/2024 privind aprobarea bugetului local pe anul 20242024/02/05
HCL 3/2024 privind aprobarea programului anual de achizitii publice al comunei blajani pentru anul 20242024/02/05
HCL 2/2024 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei blajani, judetul buzau, pentru anul scolar 2024-20252024/02/05
HCL 1/2024 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Blăjani2024/02/05
HCL 33/2023 Privind Aprobarea ,Documentatiei De Avizare A Lucrarilor De Interventie ,Indicatorii Tehnico-Economici Actualizati Si A Devizului General Actualizat In Urma Procedurii De Licitatie Pentru Obiectivul De Investitii „Reabilitare Si Modernizare Drumuri Satesti,Comuna Blajani,Judetul Buzau ” Aprobat Pentru Finantare Prin Programul National De Investitii „Anghel Saligny”,Precum Si A Sumei Reprezentand Categoriile De Cheltuieli Finantate De La Bugetul Local Pentru Realizarea Obiectivului.2023/12/18
HCL 32/2023 Privind,Stabilirea Unui Mandat Special Reprezentantului Comunei Blajani In Adunarea Generala A Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara”Eco Buzau 2009″2023/12/18
HCL 31/2023 Privind Indexarea Impozitelor Si Taxelor Locale Precum Si A Taxelor Speciale Pentru Anul Fiscal 20242023/12/18
HCL 30/2023 Privind Modificarea Organigrama Comunei Blajani Prin Reducere A Unui Post De Muncitor ,In Conformitate Cu Dispozitiile Art. Xvii, Alin.8,Din Legea Nr.296/06.10.20232023/12/18
HCL 29/2023 Privind Aprobarea Rectificarii Bugetare Nr.III al Comunei Blajani,Judetul Buzau2023/12/18
HCL 28/2023  Privind Aprobarea Atribuirii Prin Achizitie Directa A Activitatilor Specifice Serviciului De Iluminat Public Al Comunei Blajani, Judetul Buzau2023/10/27
HCL 27/2023 Privind Aprobarea Unor Modificari In Organigrama Si Statul De Functii Ale Aparatului De Specialitate Al Primarului Comunei Blajani2023/10/27
HCL 26/2023 Privind Aprobarea Rectificarii a II-a Bugetului Local Al Comunei Blajani, Judetul Buzau Pe Anul 20232023/10/27
HCL 25/2023 Privind Utilizarea Unor Sume Din Excedentul Anual Al Bugetului Local Inregistrat La Incheierea Exercitiului Bugetar Aferent Anului 20222023/10/27
HCL 24/2023 Privind Aprobarea Acordarii Unui Imprumut Temporar In Suma De 40.000 Lei De La Bugetul Propriu Al Comunei Blajani, Judetul Buzau, Catre Serviciul Apa Salubrizare-Blajani2023/10/27
HCL 23/2023 Privind Aprobarea Strategiei De Dezvoltare Locala A Comunei Blajani Pentru Perioada 2023-20272023/10/27
HCL 22/2023 Privind aprobarea Statutului unitatii administrativ teritoriale comuna Blajani, judetul Buzau2023/08/29
HCL 21/2023 Privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acoedurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative,aferente programului pentru scoli a romaniei, pentru anii scolari 2023-2024;2024-2025;2025-2026;2026-2027.2023/08/29
HCL 20/2023 Privind aprobarea rectificarii indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Blajani, judetul Buzau2023/08/29
HCL 19/2023  Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Blăjani, județul Buzău, pe anul 2023 2023/07/24
HCL 18/2023  Privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anual al bugetului local înregistrat la  încheierea exercițiului bugetar aferent anului 20222023/07/24
HCL 17/2023  Privind darea în administrare și exploatare a serviciului și a sistemelor de alimentare cu apă către “SERVICIUL APĂ SALUBRIZARE – BLĂJANI”, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei BLĂJANI, judeţul BUZĂU, în temeiul prevederile art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de aprobare a regulamentului și caietului de sarcini al serviciului2023/07/24
HCL 16/2023  privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociaţia ,,Consorțiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Câlnăului – Buzau”2023/05/24
HCL 15/2023  Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 16/27.06.2022 privind înființarea și organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Blăjani, județul Buzău2023/05/24
HCL 14/2023  Privind punerea în aplicare a dispozițiilor art. V  din OUG nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 și reorganizarea activităților din cadrul serviciului de salubrizare al comunei  Blăjani, județul Buzău2023/05/24
HCL 13/2023 Privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici precum și a finanțării cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Blăjani, județul Buzău”, finanțat în cadrul apelului de proiecte „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”, derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, prin Administraţia Fondului pentru Mediu2023/04/26
HCL 12/2023 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Blăjani și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Blăjani – familia ocupațională ”Administrație”2023/04/26
HCL 11/2023Privind aprobarea unor modificări în Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani2023/04/19
HCL 10/2023Privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul fiscal 20242023/04/19
HCL 9/2023Privind  aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare pe anul 20222023/04/19
HCL 8/2023Privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al comunei Blăjani2023/04/19
HCL 7/2023Privind aprobarea depunerii de către U.A.T. Comuna Blăjani a cererii de finanțare în cadrul Apelului de proiecte ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”,  finanțat prin  Programul  National de Redresare și Reziliență Componenta C15 – Educație2023/03/14
HCL 6/2023Pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/03/14
HCL 5/2023Privind modificarea și completarea HCL nr. 23/ 28.11.2022 prin care au fost aprobate numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din comuna Blăjani, care se acordă în anul școlar 2022 – 20232023/03/14
HCL 4/2023Privind aprobarea Regulamentului privind punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus sancțiunea contravențională a prestării unei activități în folosul comunității2023/03/14
HCL 3/2023Privind  încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Blăjani, județul Buzău, având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT BLĂJANI, județul BUZĂU, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 1309632023/02/02
HCL 2/2023Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri sătești, comuna Blăjani, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/02/02
HCL 1/2023Privind aprobarea bugetului local pentru anul 20232023/02/02
HCL 34/2022 Pentru stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Blăjani este membru asociat 2022/12/27
HCL 33/2022 Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Blăjani pentru anul 20232022/12/27
HCL 32/2022 privind aprobarea rectificării a IV-a a bugetului local al Comunei Blăjani, județul Buzău, pe anul 20222022/12/27
HCL 31/2022 Privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local al comunei Blăjani pentru anul 20232022/12/27
HCL 30/2022 Privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor spciale pentru anul 2023 2022/12/27
HCL 29/2022 privind aprobarea  Programului anual de achiziții publice al comunei Blăjani pentru anul 20232022/12/27
HCL 28/2022 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Blăjani și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Blăjani – familia ocupațională ”Administrație” 2022/12/27
HCL 27/2022 Privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Blăjani, județul Buzău, pentru anul școlar 2023 – 2024 2022/12/27
HCL 26/2022 privind aprobarea Regulamentului privind domeniile de activitate și condițiile de instituire și aprobare a unor taxe speciale la nivelul comunei Blăjani, precum și aprobarea taxelor speciale și a modului de aplicare a acestora2022/12/27
HCL 25/2022 Privind aprobarea Planului de lucrări și acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr. 416/2001 pentru anul 20232022/11/28
HCL 24/2022 Privind aprobarea rectificării a III-a a bugetului al Comunei Blăjani, județul Buzău, pe anul 20222022/11/28
HCL 23/2022 Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din comuna Blăjani, care se acordă în anul școlar 2022 – 20232022/11/28
HCL 22/2022 Privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului al Comunei Blăjani, județul Buzău, pe anul 20222022/09/30
HCL 21/2022 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Blăjani pentru perioada octombrie-decembrie 20222022/09/30
HCL 20/2022 Privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local Blăjani nr. 4 din 26.02.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului precum și a indemnizației consilierilor locali pe anul 20192022/09/30
HCL 19/2022 Privind privind participarea Comunei Blăjani la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții  „Eficientizarea sistemului de iluminat public din Comuna Blăjani, județul Buzău”2022/08/18
HCL 18/2022 Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Blăjani pentru perioada iulie – septembrie 20222022/06/27
HCL 17/2022 Privind constituirea unor puncte de colectare a deşeurilor pe raza comunei Blăjani, județul Buzău2022/06/27
HCL 16/2022 Privind privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna BLĂJANI, judeţul Buzău2022/06/27
HCL 15/2022Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Blăjani2022/05/26
HCL 14/2022Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii comunale Blăjani2022/05/26
HCL 13/2022Privind aprobarea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți necesar autovehiculelor și utilajelor aflate în dotarea Primăriei Blăjani pentru anul 20222022/05/26
HCL 12/2022Privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare pe anul 20212022/05/26
HCL 11/2022Privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Blăjani pentru perioada aprilie – iunie 20222022/03/23
HCL 10/2022Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 28/ 27.10.2021 prin care a fost aprobat numărul și cuantumul burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021 – 20222022/03/23
HCL 9/2022Privind aprobarea devizului general actualizat la terminarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri sătești de interes local în localitatea Blăjani, comuna Blăjani, județul Buzău”2022/03/23
HCL 8/2022Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Blăjani, județul Buzău,  pe anul 2022 2022/03/23
HCL 7/2022Privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local al comunei Blăjani pentru anul 20222022/03/23
HCL 6/2022Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Blăjani în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială Blăjani2022/02/11
HCL 5/2022Privind stabilirea  unor mandate speciale reprezentantului comunei Blăjani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/11
HCL 4/2022Privind îndreptarea unor erori materiale strecurate în H.C.L. nr. 26/ 27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri sătești, comuna Blăjani, județul Buzău” în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny”2022/02/11
HCL 3/2022Privind aprobarea bugetului local pentru anul 20222022/02/11
HCL 2/2022Privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Blăjani care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Blăjani2022/02/11
HCL 1/2022Privind aprobarea aprobarea Planului de lucrări și acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr. 416/2001 pentru anul 20222022/02/11
HCL 35/2021Privind  aprobarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Blăjani, județul Buzău,  pentru anul școlar 2022 – 20232021/12/23
HCL 34/2021Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Blăjani pentru perioada ianuarie – martie 20222021/12/23
HCL 33/2021Privind  aprobarea rectificării 4 a bugetului local al Comunei Blăjani, județul Buzău,  pe anul 20212021/12/23
HCL 32/2021Privind  stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20222021/12/23
HCL 31/2021Privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al comunei Blăjani pentru anul 20222021/12/23
HCL 30/2021Privind  aprobarea rectificării 3 a bugetului local al Comunei Blăjani, județul Buzău,  pe anul 20212021/12/09
HCL 29/2021Privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Blăjani, județul Buzău2021/12/09
HCL 28/2021Privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din comuna Blăjani, care se acordă în anul școlar 2021 – 20222021/10/27
HCL 27/2021Privind  aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Blăjani, județul Buzău,  pe anul 20212021/10/27
HCL 26/2021Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri sătești, comuna Blăjani, județul Buzău” în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny”2021/10/27
HCL 25/2021privind alegerea președintelui de Ședinta al Consiliului Local al Comunei Blăjani2021/09/29
HCL 24/2021Privind aprobarea devizului general, actualizat, aferent obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri sătești de interes local în localitatea Blăjani, comuna Blăjani, județul Buzău”2021/09/29
HCL 23/2021Privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 20202021/09/29
HCL 22/2021Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Blăjani, județul Buzău, pe anul 20212021/09/29
HCL 21/2021Privind stabilirea perioadei efectuării activității de inventariere anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Blăjani, județul Buzău2021/09/29
HCL 20/2021Privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Blăjani și ale serviciilor din subordinea Consiliului local Blăjani2021/09/29
HCL 19/2021Privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor colectate de la locuitorii comunei Blăjani, județul Buzău2021/09/29
HCL 18/2021Privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de secretarul general al unității administrativ-teritoriale privind relația între autoritățile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autoritățile publice comunale și autoritățile publice județene2021/07/22
HCL 17/2021Privind înființarea și organizarea serviciului ”Apă Salubrizare – Blăjani”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local al comunei Blăjani, județul Buzău2021/07/22
HCL 16/2021Privind alegerea președintelui de ședinta al Consiliului Local al Comunei Blăjani2021/07/22
HCL 15/2021Privind modificarea și completarea H.C.L. Nr. 11/2021 prin care a fost aprobat numărul și cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-20212021/06/10
HCL 14/2021Privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 20202021/06/10
HCL 13/2021privind alegerea președintelui de Ședinta al Consiliului Local al Comunei Blăjani2021/06/10
HCL 12/2021privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, tip V1, de la nivelul UAT comuna Blajani, jud. Buzau2021/04/21
HCL 11/2021privind aprobarea numarului si cuantumului burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020-20212021/04/21
HCL 10/2021privind aprobarea bugetului local pe anul 20212021/04/21
HCL 9/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Blajani, judetul Buzau2021/04/21
HCL 8/2021privind aprobarea contului anual de executie si a situatiilor financiare pe anul 20202021/04/21
HCL 7/2021privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru treaseele de transport rutier de persoane care tranziteaza comuna Blajani si a propunerii referitoare la programul de transport pe traseul care deserveste comuna Blajani, jud. Buzau2021/04/21
HCL 6/2021privind aprobarea modificarii Actului constitutiv si Statutului ADI „Eco Buzau 2009” la care comuna Blajani este membru asociat2021/04/21
HCL 5/2021Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Blăjani este membru asociat2021/02/26
HCL 4/2021Privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr. 416/2001 pentru anul 20212021/02/26
HCL 3/2021Privind aprobarea Programului de achiziții publice al comunei Blăjani pentru anul 20212021/02/26
HCL 2/2021Privind aprobarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Blăjani, județul Buzău, pentru anul școlar 2021-20222021/02/26
HCL 1/2021privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Blăjani2021/02/26
HCL 19/2020privind aprobarea devizului general ai indicatorii tehnico economici aferent obiectivului de investitii Modernizarea drumuri satesti de interes local in localitatea Blajani, judetul Buzau2020/12/17
HCL 18/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20212020/12/17
HCL 17/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/12/17
HCL 16/2020privind alegerea viceprimarului comunei Blajani, jud. Buzau2020/11/13
HCL 15/2020privind stabiliea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Blajani, pe principalele domenii de activitate2020/11/13
HCL 14/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2020/11/13
HCL 13/2020privind aprobarea inceperii investitiei „Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Blajani, jud. Buzau”2020/09/21
HCL 12/2020privind aprobarea  organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani, judetul Buzau pe anul 20202020/09/21
HCL 11/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/09/21
HCL 10/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2020/09/21
HCL 9/2020privind aprobarea modificarii Actului Consultativ si Statutul Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009″ la comuna Blajani este membru asociat2020/05/22
HCL 7/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2020/05/22
HCL 8/2020privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Blajani a suprafetei de teren de 978mp teren intravilan situat in satul Blajani2020/05/22
HCL 6/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/04/27
HCL 5/2020privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20202020/04/06
HCL 4/2020privind acordarea dreptului de acces pe un teren proprietate privata al comunei Blajani catre furnizorul de retele publice de comunicatii electronice RCS&RDS SA2020/02/18
HCL 3/2020privind aprobarea Planului de lucrari de interes local ce se va executa cu persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 20202020/02/18
HCL 2/2020privind aprobarea bugetului local pe anul 20202020/02/18
HCL 1/2020privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local  Blajani2020/02/18
HCL 25/2019privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20192019/12/17
HCL 24/2019privind reorganizarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei Blajani, jud.Buzau, pentru anul scolar 2020-20212019/12/17
HCL 23/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pa anul 20202019/12/17
HCL 22/2019privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 20192019/11/14
HCL 21/2019privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Blajani, judetul Buzau2019/11/14
HCL 20/2019privind aprobarea  organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatului de specialitate al primarului comunei Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani, judetul Buzau2019/11/14
HCL 19/2019privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2019/11/14
HCL 18/2019privind aprobarea  bugetului local rectificat pe anul 20192019/09/30
HCL 17/2019privind  utilizarea sumei de 223608 lei din excedentul anilor excedenti pentru finantarea sectiunii de dezvoltare2019/09/30
HCL 16/2019privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Blajani,pentru perioada 2019-20232019/08/20
HCL 15/2019privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2019/08/20
HCL 14/2019privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului com.Blajani si a Serviciilor din subordinea Consiliului Local Blajani2019/06/28
HCL 13/2019privindaptobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul com.Blajani2019/06/28
HCL 12/2019privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local si a situatiilor financiare pe anul 20182019/06/28
HCL 11/2019pentru aprobarea participării comunei Blajani  prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/17
HCL 10/2019privind constituirea echipei mobile pentru interventia in cazurile de violenta  domestica la nivelul comunei Blajani2019/04/17
HCL 9/2019privind aprobarea bugetului local pe anul 20192019/04/17
HCL 8/2019privind neasumarea responsabilitatii U.A.T. Comuna Blajani, a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor – cadru pentru achizitia produselor, precum si a contractelor/acordurilor – cadru  de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/04/17
HCL 7/2019privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Blajani2019/04/17
HCL 6/2019privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii:”Modernizare drum de interes local in satele Blajani si Soresti”2019/02/26
HCL 5/2019privind aprobarea Devizului General si indicatorilor tehnico-economici reactualizati pt.obiectivul de investitii: „Modernizare drum de interes local in satele Blajani si Soresti”2019/02/26
HCL 4/2019privind stabilire salarii de baza pentru functionarii publici si personalul contractual, precum si a indemnizatiei consilierilor locali pe anul 20192019/02/26
HCL 3/2019privind aprobarea Planului de lucrari de interes local ce se va executa cu pesoane beneficiare de  ajutor social2019/02/26
HCL 2/2019privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale2019/02/26
HCL 1/2019privind reorganizarea retelei scolare de invatamant pentru an scolar 2019-20202019/02/26

Comments are closed.