Acte normative

Toate actele din această pagină se regăsesc la adresa http://legislatie.just.ro/ 

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 21/1991 – legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 – Legea contabilităţii, republicată;
 • Legea nr. 85/1992 – Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului;
 • Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
 • Legea nr. 112/1995 – Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/1996 privind uzul de armă;
 • Legea nr. 114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 196 din 31 octombrie 2016,privind venitul minim de incluziune
 • Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L., cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 246 din 30 iunie 2009,pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.
 • Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, actualizată, modificată şi completată;
 • Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015, privind Codul fiscal
 • Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;
 • DECIZIA 23 din 19 martie 2018 referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. c) ultima teză din Legea nr. 341/2004, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 EMITENT:    ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 14 iunie 2018 Data intrarii in vigoare : 14 iunie 2018
 • Legea nr. 155 din 12 iulie 2010, poliţiei locale
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Legea nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
 • Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi administrarea condominiilor
 • H.G. nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;
 • H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;
 • H.G. nr. 20/1996  privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;
 • H.G. nr. 495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
 • H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri de alimentaţie publică a unităţilor neincluse în structurile de primire turistice;
 • H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitără a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • H.G. nr. 1425/2006 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • H.G. nr. 250/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.  nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioareprivind;
 • H.G. nr. 310/2007 privind recalcularea chiriei lunare pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;
 • H.G. nr. 889/2008 – privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.;
 • O.G. nr. 20/1994 – privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;
 • O.G. nr. 119/1999 – privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 650 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedură fiscală
 • O.U.G. nr. 40/1999 – privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*),privind regimul deşeurilor*)
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 8/2004 – privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 27 din 17 martie 2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98 din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice
 • O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
 • ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Legea nr. 328 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • Ordinul nr. 447/2007 al Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform art. 172 din O.G. nr. 92/2003, republicată;
 • Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2007;
 • Ordinul nr. 207/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
 • Ordinul nr. 972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport local;
 • Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal;
 • Hotărâri ale Consiliului local al comunei Blăjani şi dispoziţii ale Primarului comunei Blăjani.

Comments are closed.